REGULAMIN SPRZEDAŻY PRZY WYKORZYSTANIU ŚRODKÓW POROZUMIEWANIA SIĘ NA ODLEGŁOŚĆ ORAZ ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

§1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejszy Regulamin sprzedaży przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość oraz świadczenia usług drogą elektroniczną określa zakres i warunki uczestnictwa w warsztatach/szkoleniach online.
 2. Regulamin określa warunki zawierania i rozwiązywania Umów Sprzedaży Produktu oraz tryb postępowania reklamacyjnego, a także rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną przez stronę www.discoveryourdesign.pl, zasady świadczenia tych usług, warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną
 3. Każdy Usługobiorca z chwilą podjęcia czynności zmierzających do korzystania z Usług Elektronicznych strony www.discoveryourdesign.pl zobowiązany jest do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu.
 4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy:
  1. Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.),
  2. Ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz. U. 2014 poz. 827),
  3. Ustawy o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich z dnia 23 września 2016 r. (U. 2016 poz. 1823),
  4. Ustawy Kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.) oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.

§2. DEFINICJE ZAWARTE W REGULAMINIE

  1. Formularz zgłoszenia, email rejestracyjny– email wysłany przez Klienta do Usługodawcy na adres: zapisy@discoveryourdesign.pl, w którym deklaruje się na udział w warsztatach on-line.
  2. Usługodawcadiscoveryourdesign.pl (Alicja Grabowska i Magdalena Atkinson) działający w ramach Fundacji Moc Możliwości i świadczący usługi edukacyjne.Nazwa i adres fundacji:

  FUNDACJA MOC MOŻLIWOŚCI
  3 Maja 21 / 11,
  81-363 Gdynia, Polska
  KRS: 0000798379

  1. Klient, kupujący – Usługobiorca, który zamierza zawrzeć lub zawarł Umowę Sprzedaży ze Sprzedawcą.
  2. Produkt/warsztaty online – usługa, będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.
  3. Regulamin – niniejszy regulamin warsztatów online.
  4. Treści cyfrowe – treści oraz dane wytwarzane i dostarczane przez Sprzedawcę w formie cyfrowej.
  5. Umowa sprzedaży – Umowa sprzedaży produktu zawarta między Klientem, a Sprzedawcą.
  6. Usługa – usługi przedstawione w ofercie dostępne w systemie sprzedaży online za pośrednictwem strony internetowej.
  7. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta stanowiące ofertę zawarcia Umowy sprzedaży produktu ze Sprzedawcą.

  §3. SPOSÓB KORZYSTANIA ZE ŚWIADCZONYCH USŁUG I OPŁATY

  1. Usługi: Warsztaty online prowadzą: Alicja Grabowska i Magdalena Atkinson działające w ramach Fundacji Moc Możliwości.
  2. Umowa pomiędzy Kupującym, a Usługodawcą zostaje zawarta w przypadku spełnienia wymaganych procedur zakupu usługi:
   1. wysłanie przez Kupującego formularza zgłoszenia / email rejestracyjny na warsztaty online na adres: zapisy@discoveryourdesign.pl, w którym należy wpisać: imię i nazwisko, adres e-mail oraz inne niezbędne do wykonania konkretnej usługi dane.
   2. po uzupełnieniu formularza rejestracyjnego, na adres e-mail podany przez Kupującego w formularzu rejestracyjnym zostanie wysłany do Kupującego e-mail z dodatkowymi informacjami o usłudze oraz drodze płatności.
   3. umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej na warsztaty online zawierana jest na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą złożenia Zamówienia albo zaprzestania jego składania przez Usługobiorcę.
  3. Przed rozpoczęciem procedury zakupu usługi, Kupujący powinien zapoznać się z niniejszym Regulaminem. Zakup przez Internet jest równoznaczny z akceptacją zawartych w nim treści.
  4. Kupujący ma możliwość dokonywania płatności przelewem bankowym.
  5. Fundacja nie prowadzi działalności gospodarczej, wystawiamy faktury bez VAT-u. W celu jej otrzymania Kupujący powinien poinformować Sprzedającego i podać dane niezbędne do jej wystawienia. Faktura zostanie przesłana na adres podany w poczcie elektronicznej.
  6. DISCOVER YOUR DESIGN nie ponosi odpowiedzialności za skutki podania przez Kupującego nieprawdziwych lub błędnych danych.
  7. DISCOVER YOUR DESIGN zastrzega sobie prawo do zmian w ofercie i cenniku świadczonych usług.
  8. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca:
   1. komputer (lub urządzenie mobilne) z dostępem do Internetu,
   2. dostęp do poczty elektronicznej,
   3. przeglądarka internetowa,
   4. włączenie w przeglądarce internetowej cookies oraz Javascript.
  9. Usługobiorca zobowiązany jest do korzystania z usług w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych i praw własności intelektualnej osób trzecich.
  10. Usługobiorca zobowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym.
  11. Usługobiorcę obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.

  §4. PRAWO ODSTAPIENIA OD UMOWY

  1. Klient, który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie w terminie 14 dni. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie informacji na email: kontakt@discoveryourdesign.pl.
  2. Termin czternastodniowy, w którym Klient może odstąpić od umowy, liczy się od dnia, w którym Klient objął Produkt w posiadanie, a w przypadku usługi od dnia zawarcia umowy.
  3. Prawo odstąpienia od Umowy Sprzedaży przysługuje zarówno Sprzedawcy, jak i Klientowi, w przypadku niewykonania przez drugą stronę umowy swojego zobowiązania w terminie ściśle określonym.

  §5.  ZOBOWIĄZANIA KLIENTA

   1. Klient zobowiązuje się do przestrzegania regulaminu warsztatów.
   2. Zabrania się klientowi udostępnianie materiałów warsztatowych z osobami nie będącymi uczestnikami warsztatów online.
   3. Klient wyraża zgodę na nagrywanie audiowizualnie spotkań i jeśli chce pozostać anonimowy na nagraniu, we własnym zakresie dba o odpowiednie korzystanie z kamery i danych osobowych.

   §6. TERMIN I SPOSOBY UDZIELANIA DOSTĘPU DO TRESCI CYFROWEJ

   1. Dostęp do usługi zostanie udzielony wraz z rozpoczęciem warsztatów
   2. Dostęp do materiałów audiowizualnych będzie możliwy w ciągu 48h od dokonania nagrania na żywo i będzie dostępny przez co najmniej 12 miesięcy od daty zakończenia warsztatów.
   3. Usługobiorca zobowiązuje się nie upubliczniać danych osobowych bez zgody osób, których dane te dotyczą bez wyraźnej ich zgody, chyba że przepis prawa stanowi, że dane takiej osoby można upubliczniać bez jej zgody.

   §7. REKLAMACJE

   1. Wszelkie uwagi i reklamacje należy kierować do DISCOVERYOURDESIGN.PL
   2. Reklamacje można zgłaszać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres kontakt@discoveryourdesign.pl
   3. Zgłoszenie reklamacji powinno zawierać:
    1. dane Kupującego zgodne z danymi podanymi przy dokonywaniu zakupu usługi,
    2. datę wykonania usługi i numer faktury, jeśli była wystawiona,
    3. opis przedmiotu reklamacji.
   4. Reklamacje zostaną rozpatrzone nie później niż w terminie 14 dni od momentu jej zgłoszenia.
   5. Informacja o przyjęciu lub odrzuceniu reklamacji zostanie przesłana Kupującemu na adres podany w poczcie elektronicznej.

   §8. WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA

   1. Wszystkie treści korzystają z ochrony prawnoautorskiej i (z zastrzeżeniem §5 pkt 3 oraz elementów zamieszczanych przez Usługobiorców, wykorzystywanych na zasadzie licencji, przeniesienia majątkowych praw autorskich lub dozwolonego użytku) są własnością Usługodawcy.
   2. Usługobiorca ponosi pełną odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną Usługodawcy, będącą następstwem użycia jakiejkolwiek zawartości strony, bez zgody Usługodawcy.
   3. Jakiekolwiek wykorzystanie przez kogokolwiek, bez wyraźnej pisemnej zgody Usługodawcy, któregokolwiek z elementów składających się na treść oraz zawartość strony www.discoveryourdesign.pl stanowi naruszenie prawa autorskiego przysługującego Usługodawcy i skutkuje odpowiedzialnością cywilnoprawną oraz karną.
   4. Wszystkie nazwy handlowe, nazwy Produktów, nazwy firm i ich logo użyte na stronie internetowej www.discoveryourdesign.pl należą do ich właścicieli i są używane wyłącznie w celach identyfikacyjnych. Mogą być one zastrzeżonymi znakami towarowymi. Wszystkie materiały, opisy i zdjęcia prezentowane na stronie internetowej www.discoveryourdesign.pl użyte są w celach informacyjnych.

   §9. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

   1. DISCOVER YOUR DESIGN zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu.
   2. Wszelkie spory będą rozstrzygane w sposób polubowny.
   3. W przypadku nierozwiązania sporów na drodze polubownej, między Usługodawcą, a Klientem, sądem właściwym jest Sąd właściwy miejscowo i rzeczowo dla miejsca siedziby Fundacji Moc Możliwości.
   4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie będą miały przepisy powszechnie obowiązującego prawa polskiego.

    

   Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 01.01.2022r.